ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ::  
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 

 
 
 ชื่อ : นางศิริพร เลี่ยวสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักบริหารงานการคลัง 8


ชื่อ : นายสมพร สุขสบาย
ตำแหน่ง : นักบริหารงานการคลัง 6


ชื่อ : นายวุฒเนตร จำเริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6


ชื่อ : นางสุธนี ฟูเฟื่อง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ 5


ชื่อ : 1.นางสาวฐิติยา แสนจินดา (ซ้าย คนที่ 1)
2.นางสาวปิยะพัชธ์ ลิ้มโพธิ์ทอง
3.นางสาวสุมาลี ทองเลิศ
4.นางสาวกันต์กวี มีปา

ตำแหน่ง : 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ซ้าย คนที่ 1)
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชื่อ : 1.นางสาวพัชรี น้อยอุดม
2.นางสาวภาณี อรุ่ณโชติ
3.นางสาวอมรพรรณ หงส์ทอง

ตำแหน่ง : 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชีชื่อ : 1.นางสาวขนิษฐา เถื่อนละมูล
2.นางสาวชลธิชา คุ้มยะฤทธิ์
3.นายฉัตร์ธนวัชร์ พุดเสี
4.นางสาวสุภาพร พรมวาส
5.นางสาวธัณยพร ทิมเจริญ

ตำแหน่ง : 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
3.คนงานทั่วไป
4.คนงานทั่วไป
5.คนงานทั่วไป


 
 
 
 
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.